Algemene voorwaarden

 1. Inschrijving is slechts mogelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Als legitimatiebewijs wordt uitsluitend geaccepteerd paspoort, Europese identiteitskaart, rijbewijs, OV-studentenkaart of een verblijfsdocument + adreslegitimatie. Een postbusnummer als adres wordt niet geaccepteerd. Voor minderjarigen geldt tevens dat inschrijving slechts mogelijk is met schriftelijke toestemming van ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers. Bij Probeer de Bieb is ook adreslegitimatie verplicht.
 2. Het abonnement geldt voor de duur van twaalf maanden. Daarna wordt het omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd en is opzegging mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Restitutie van het restant abonnementsgeld vindt plaats nadat alle geleende objecten zijn terugbezorgd bij de bibliotheek. Eventuele openstaande financiële verplichtingen worden op de restitutie in mindering gebracht.
 3. De bibliotheekpas is strikt persoonlijk. De materialen mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden geleend.
 4. Tegen betaling van een toeslag kan op alle Biebpassen vanaf 18 jaar een extra pas worden bijgekocht. Er kunnen dan twee personen (18 jaar of ouder en woonachtig op hetzelfde adres) op één abonnement geregistreerd worden. Legitimatie is verplicht.
 5. De houder van een bibliotheekpas is gehouden zo spoedig mogelijk na constatering van verlies of diefstal van zijn/haar pas de bibliotheek hiervan op de hoogte te stellen.
 6. De houder van een bibliotheekpas blijft te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen op zijn/haar pas geleend wordt; ook bij verlies of diefstal.
 7. De houder van een bibliotheekpas blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het doorgeven van zijn unieke pasnummer en pincode aan derden (sites, apps, etc.). Vanaf dat moment is de bibliotheek niet meer in staat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen.
 8. De lener is verplicht de te lenen materialen te laten registreren.
 9. Er wordt slechts uitgeleend op vertoon van een geldige bibliotheekpas.
 10. Het aantal te lenen materialen (boeken en andere materialen) is beperkt (zie tarievenoverzicht).
 11. Per soort materiaal is een uitleentermijn vastgesteld. De lener wordt geacht op de hoogte te zijn van de juiste uitleentermijn en tarieven (zie tarievenoverzicht).
 12. Jeugd tot 18 jaar betaalt geen contributie, vanaf 18 jaar is contributie verplicht.
 13. Bij verlies of beschadiging van geleende materialen en/of de daarbij bijbehorende bijlagen wordt de nieuwprijs berekend.
 14. Op het niet tijdig betalen van de rekening als bedoeld onder punt 13 volgt blokkering van het abonnement.
 15. De bibliotheek behoudt zich het recht voor onbetaalde rekeningen langs gerechtelijke weg in te vorderen inclusief alle daaruit voortvloeiende kosten daaronder begrepen tot een maximum van 15% van de rekening en een minimum van €25,-.
 16. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van geleende materialen. Dit geldt ook t.a.v. hetgeen kinderen lenen.
 17. Indien gereserveerde materialen ondanks bericht onzerzijds niet afgehaald worden, wordt toch het geldende tarief in rekening gebracht.
 18. De directie is niet aansprakelijk jegens bezoekers van de bibliotheek voor vermissing en/of beschadiging van kleding en/of voorwerpen.
 19. De directie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan apparatuur, veroorzaakt door materialen die van de openbare bibliotheek ’s-Hertogenbosch geleend zijn.
 20. Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 21. De directie heeft het recht bezoekers te verwijderen dan wel de algehele toegang te weigeren indien niet aan de algemeen geldende gedragsregels wordt voldaan.
 22. Bij diefstal of vermoeden daarvan wordt in alle gevallen aangifte gedaan bij de politie.
 23. De bibliotheek behoudt zich het recht voor tarieven (tussentijds) te wijzigen.
 24. Tariefwijzigingen worden tenminste 1 maand voor de ingangsdatum d.m.v. algemene publicatie aangekondigd.
 25. Door zich in te laten schrijven als lener verklaart men bekend te zijn en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en bepalingen.
 26. Bij misbruik van de publiekskluisjes, of vermoeden daarvan, heeft de bibliotheek het recht deze te openen en zal in voorkomende gevallen aangifte worden gedaan bij de politie.